Alan Adı Kayıt Sözleşmesi

İşbu hizmet sözleşmesi genel hükümleri yasal hak ve yükümlülükler ile ilgili olarak önemli bilgiler içermektedir.
Alan Adı Kayıt Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme şartları, Geçit Mah. Balkar Plaza, 6. Gümüş Sk. No:4 Kat 5 Daire 14, 16265 Osmangazi Bursa Türkiye adresinde mukim ve bu adreste satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, 
çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Osmangazi Vergi Dairesi'nde 925040625 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Vital Teknoloji Telekomünikasyon Bilgisayar Hizmetleri ve Sanayi Limited Şirketi (Bundan Sonra VİTAL olarak anılacaktır) ile VİTAL ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile VİTAL üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet alan 3. kişiler (Bundan sonra müşteri olarak alınacaktır) arasında kabul edilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır. Müşterinin işbu genel şartları ihlal etmesi durumunda VİTAL müşteri hesaplarına el koyabilir, durdurabilir, askıya alabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir ve sözleşmeyi iptal edebilir.

Adı geçen sözleşme Vital ile Müşteri arasında elektronik yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, Müşteri'nin Vital üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi/ Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Genel Servis Şartlarının yanı sıra Müşteri ile Vital arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar. Adı geçen sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Vital Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerini de bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup, anladığını ve uyuşmazlık politikaları bakımından Yetkili Kayıt Operatörü'nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ve ile Vital'nun zaman zaman www.cloud.com.tr isimli alan adı üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

Müşteri ve Vital, müşteriye tahsis edilen alan adı bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşterinin hesabında, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veyahut e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, Temsilcisini, çalışanlarını, call center görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca Vital çalışanlarını veyahut Vitalnun doğrudan veyahut dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşterinin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek veyahut temsilci olarak hareket eden 3. bir kişinin yaptığı işlemlerle ve Vital üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir.

Müşteri, gerek Vital'nun, gerek Yetkili Kayıt Operatörü'nün koymuş olduğu kurallar ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun'un) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgili mevzuata, WIPO ( Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Örgütü) nezdinde yapılan/yapılacak şikayetler ve bu şikayetler sonucu verilen hakem/hakem heyeti kararlarına uymayı taahhüt etmekle birlikte, bunlara ilişkin olarak ve Vital tarafından zaman zaman yayınlanacak bütün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu sözleşmede değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir.


2. ÜCRETLER

Müşteri tarafından satın alınan ve Vital tarafından Müşteriye sağlanan hizmet ve ürünler karşılığında, ("hizmetler"), Müşteri; Vital'dan hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, Müşteri tarafından aşağıdaki yollardan biri ile yapılır: geçerli bir kredi kartı, havale, eft ve Vital Sanal Kart.

Ödeme zamanında, döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemeler bakımından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Amerikan Doları Döviz Satış Kuru üzerinden yapılmalıdır. Alan adı kayıt hizmeti satın alındığında, Vital, herhangi bir sebeple, sağladığı hizmetlerin bedelini müşteriden tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler) Müşteri, Vital'nun ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Müşteri; çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi Vital'nun etkin bir ödemeyi sağlamak için takip edeceği çareler arasında, ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabına kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve almış olduğunuz sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydın da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Vital, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut Vital'nun Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin Vital'da kayıtlı olan Ödeme Yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir.

Alan Adı Süre Uzatımları

Bir alan adı müşteriye tahsis edildiği zaman - müşteri adına kayıt olduğu zaman adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı yalnız ve ancak iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki müşterinin otomatik ödeme talimatı verdiği diğeri de müşterinin kendiliğinden müşteri panelinden alan adının süresini uzattığı durumlardır. Bunun dışındaki haller için Vital alan adı süre uzatımı bakımından müşteriye herhangi bir taahhütte bulunamaz.

Eğer herhangi bir nedenle Vital, Müşteri bilgilerinde kayıtlı Ödeme bilgilerinden ödemesini alamazsa veyahut Müşteri Vital'nun ödeme almasını onaylamazsa Müşteri Vital'nun yapmış olduğu bildirimleri cevaplamazsa, Müşteri alan adı kaydı sona erecektir.

Müşteri kredi kartı ile alış veriş yapıyorsa Vitalnun sistemlerindeki kredi kartı bilgilerini, son kullanım tarihi bilgisini içeren Ödeme Yöntemi bilgisini güncel tutmak zorundadır.

Alan adı süresi uzatılmayacaklar statüsünde olduğu zaman, Müşteri alan adının süresini, sadece, Vital'yu arayarak ve alan adının süresinin uzatılması isteğini ileterek uzatabilir. Müşteri talimatı olmaksızın alan adının süresi ilgili Müşteri Yöneticisi tarafından düzeltilemez. Eğer Müşteri, alan adı bitiş tarihinden önce süre uzatımı uygulamasını yapmazsa, alan adı iptal edilecek ve artık bu alan adını kullanamayacaktır. Müşteri, bu Sözleşme'de belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerek otomatik olarak gerekse kendisi süre uzatımını yapmadığı alan adlarının iptal edilmesinden dolayı Vital'nun sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Alan adı uzatılmasına ilişkin sürelerin uzatılması VİTAL'nun takdirinde olmamakla birlikte, sürenin uzatılmaması halinde MÜŞTERİ her ne nam ve hesap altında olursa olsun VİTAL'nun sorumluluğuna gidemez. Her halükarda, alan adının süresinin zamanında uzatılmaması halinde ilave ücretler uygulanabilir. Müşteri bu ücretler için iade talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Eğer müşteri, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de Vital'dan alıyorsa, Müşteri alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, bu Sözleşme'de belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, Vital'nun, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteriye ait süresi dolmuş alan adının süresini kendiliğinden uzatabileceğini veya silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Vital, indirimli, ücretsiz veya bir diğer ürün ve hizmetle ilişkili fayda ile sunduğu kampanyalı alan adlarını, alan adının süresi bitiminde (vaadedilen ücretsiz, indirimli, kampanyalı süre), müşteri kendisine tanınan süre içinde uzatma işlemi yapmadığı takdirde, hiç bir ek süre tanımaksızın silme hakını saklı tutar.

Eğer, Vital, Müşterinin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, Vital Müşterinin alan adını koruduğu ve süresini uzattığı için Müşteri Vital'ya ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti'ne sahip olacaktır. Süre Uzatım Mühleti, alan adı uzantılarına göre değişiklik gösterir ve Vital karar ve inisiyatifinde 1 ila 30 gün arası uygulanır.

Alan adının süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir. Müşteri'nin kendisine ait alan adı bakımından bu mühletin tanınmadığı ve/veya yeterli süre tanınmadığı iddiasında bulunması mümkün değildir.

Eğer Müşteri Süre Uzatım Mühleti esnasında, süre uzatım için Vital'ya ödeme yapmazsa, alan adı, Vital'ya ve Vital'nun belirlediği bir geri alım veya geç yenileme bedeli veya diğer her ne isimle anılırsa anılsın hizmet ve/veya işlem ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için müşteriye 1 ila 30 günlük bir ödeme müddeti tanındıktan sonra, beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40 USD ile 500 USD arasındadır. Eğer Müşteri alan adı için, 1 ila 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise Vital, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşterinin alan adını silebilir veya Müşteri hesabının bir başka kişiye devredilebilmiş olma ihtimalini kabul eder.

Eğer Müşterinin alan adı silinirse, Vital'ya bir geri alma ücreti ödeyerek, Merkezi Kayıt Operatör'ü Müşteriye alan adını geri alması için 1 ila 30 günlük bir Ödeme Mühleti sağlar. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40USD ile 500USD arasındadır. Eğer alan adınız için, Ödeme Mühleti'nin bitmesinden önce ödeme yapılmaması halinde, Müşteri alan adınının serbest bırakılacağını ve ilk gelenin alıp üzerine kaydettirmesine açık hale geleceğini peşinen gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

Süre Uzatım Mühletleri ve Ödeme Mühletleri alan adı uzantılarına göre farklılık gösterebilir.

3. SÖZLEŞME ŞARTI; DEĞİŞİKLİKLER

Bu Sözleşme'nin süresi, müşteri, Vital aracılığıyla alan adı kaydettirdiği sürece tam, güçlü ve etkin bir şekilde hüküm ifade eder. Müşteri Vital aracılığıyla kaydettirdiği her hangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü'ne devredemeyeceğini kabul etmektedir.

Müşteri, Vital'nun, bu Sözleşme'de zaman zaman değişiklikler, güncellemeler yapabileceğini kabul etmektedir. Vital, bununla beraber bu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri durdurabilir. Müşteri, bu gibi değişikliklerin etkisiyle, Vital'nun bu Sözleşme'de yapacağı makul değişikliklerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Müşteri'nin Vital ile olan sözleşmesini iptal etmeyi seçmesi halinde, Vital'ya yapmış olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağı bilgileri dahilindedir.
 

4. GÜNCEL BİLGİ; BİLGİNİN KULLANIMI VE SÜRE BİTİMİ

Müşteri, uygulamanın ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak her hangi bir bilgi edindiği zaman bunu iki (2) işgünü içinde Vital 'ya bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak Müşterinin sorumluluğundadır. Her ne sebeple olursa olsun, Vital'ya başlangıçta ve devamlı olarak kesin ve doğru bilgiyi sağlayamamanız, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Müşteri tarafından sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için Vital tarafından müşteriye yöneltilecek her hangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun, ilk iki (2) gün içinde cevap vermemeniz, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Kaldı ki her halükarda Müşteri Alan adının satın alma kaydının bir kopyasının tutulmasını kabul etmektedir. Müşteri, üzerine kaydedilmiş her bir alan adı için aşağıdaki iletişim verilerini sağlamayı kabul etmektedir: eğer kayıtlı alan adı sahibi ile iletişim kurulacaksa ona ait posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası; ve eğer kayıtlı alan adı sahibinden farklı ise aynı iletişim bilgileri teknik yetkili, idari yetkili ve ödeme yetkilisi içinde sağlanmalıdır.

Müşteri, kayıt operatörüyle paylaşılacak bu iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu bilir ve kabul eder. ICANN düzenlemeleri uyarınca işbu bilgiler yayınlanmayacak olup Müşteri kendisine tahsis edilen panel üzerinden ilgili kayıt bilgilerinin whois sorgusunda kamuya arz olması için gerekli değişikliği yapabilecektir. Gerek Vital gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde müşteri, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir.

Müşteri, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, kendisi tarafından panel üzerinden özellikle bu yönde bir düzenleme yapılması halinde bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir."

• Alan Adı
• İsminiz ve posta adresiniz
• E-posta adresi, posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları
• Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları
• Ad Sunucularının cevap veren isimleri ve
• Orijinal Kayıt ve süre bitim tarihi

Müşteri, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'ın izin verdiği kapsamda, Vital tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir.

Müşteri aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını Vital'ya vermektedir.

i. Müşteri tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan ad(lar)ı
ii. Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi
iii. Alan ad(lar)ınız veya alt-alan ad(lar)ınız için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı.
iv. Alan adınız veya alt-alan adınız için en az iki (2) ad sunucusu hostunun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir.
v. bu ad sunucuların cevap veren isimleri
vi. kaydın Orijinal oluşum tarihi ve
vii. kaydın süre bitim tarihi

Vital'nun bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, takdir hakkı Vital' ya ait olmak üzere, bu bilgiyi bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir. Bu bilgilerin resmi ve idari makamlar tarafından olmakla birlikte, hukuka aykırı içerik iddiası ile talepte bulunan 3. Kişi ve kurumlarla VİTAL tarafından Müşteri'ye bilgi verilme zorunluluğu bulunmaksızın ve ayrıca iznine tabi olmaksızın paylaşılacağı Müşteri'nin bilgileri dahilindedir. Müşteri'nin anılan kayıtlar bakımından gerçeğe aykırı bilgi vermiş olması halinde tüm maddi ve manevi zararlardan Müşteri'nin sorumlu olacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

 

5. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI

Müşteri, alan adı uyuşmazlıkları ve çözümü bakımından Vital'nun da bağlı olduğu ICANN tarafından düzenlenen "Uyuşmazlık Çözüm Politikası" ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. İşbu metnin en güncel ve yürürlükte olan haline Uyuşmazlık Çözüm Politikası adresinden ulaşabilirsiniz.
MÜŞTERİ, .tr uzantılı alan adlara ilişkin uyuşmazlık çözüm ilkelerinin https://www.trabis.gov.tr/page/1 adresinden ulaşılabilecek olan İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ ile düzenlendiğinden haberdar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ, .tr uzantılı alan adlarının kayıt ve sair süreçlerinin BTK, TRABİS nezdinde gerçekleştirildiğini ve bunun https://www.trabis.gov.tr/page/1 adresinde de yer alan İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ, BELGELİ TAHSİS EDİLECEK İNTERNET ALAN ADLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR, TAHSİSİ KISITLI ALAN ADLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR, TERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ vb. tebliğler ile düzenlendiğinden haberdar olduğunu, Sözleşme konusu olan alan adı kayıt başvurusunun da bu tebliğlere ve sair mevzuat hükümlerine uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu tebliğler kapsamında idarenin alan adının askıya alınması/ iptali bakımından yetkili olduğunu, idarece talep edilen bilgi ve belgenin zamanında tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi hususunda tek sorumlunun kendisi olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, tebliğler kapsamında alan adının kaydının yapılmaması, iptali yahut askıya alınması hallerinde VİTAL'nun sorumluluğu bulunmadığını ve buna ilişkin ücret iadesi talep etme hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder
MÜŞTERİ, "Uyuşmazlık Çözüm Politikası" üzerinde zaman zaman değişiklikler yapabileceğini, güncellemeleri içerir güncel versiyonun yukarıda yer alan adreste yayınlanması ile değişikliklerin yürürlüğe girdiğini peşinen kabul ve beyan eder. Müşteri "Uyuşmazlık Çözüm Politikasındaki" değişikliklerden haberdar olabilmek için Vital'nun web sitesini düzenli olarak incelemeyi kabul etmektedir. Vital sunduğu hizmet uyarınca uluslararası niteliği bulunan "Uyuşmazlık Çözüm Politikası" kuralları ile birlikte, 5651 Sayılı yasa uyarınca bildirilen yükümlülüklere tabi bir işletmedir. Müşteri sözleşme konusu hizmeti satın almakla birlikte, hizmetin sunulabilmesi için uyulması gerekli tüm kural ve mevzuat hükümlerine uyma taahhüdü vermekle yükümlüdür. Bu hizmetin sunulması bakımından uyulması hizmetin niteliği gereği uyulması zorunlu bulunan "Uyuşmazlık Çözüm Politikasında" yapılan değişiklikler nedeniyle Vital ile yaptığı Sözleşmeyi iptal ederse, Müşteri kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve beyan eder. Nitekim tüm Dünya'da alan adı hizmetleri bakımından ilgili politikalara uyulmasının zorunlu olduğu tarafların malumudur. Müşteri ile Vital güncellenen politika yürürlüğe girdikten sonra Müşterinin Vital'dan almış olduğu alan adı kayıt hizmetini muhafaza etmekle, tadil edilmiş olan "Uyuşmazlık Çözüm Politikasını" kabul etmiş olacağı konusunda da mutabıktır. Müşterinin, Vital üzerinden kaydettirdiği bir (1) ya da daha fazla alan adı ile ilgili olarak bir uyuşmazlık doğarsa, bu sözleşmede belirtildiği şekilde, Vital'yu kendisine yöneltilen suçlamaların dışında tutacak, onu savunacak ve herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin edecektir. MÜŞTERİ, bununla beraber, Vital üzerinden kaydettirdiği bir alan adı bakımından alan adı ile ilgili olarak, Vital'ya, devletin idari, adli, cezai makamlarından veyahut kolluk kuvvetlerinden bir suçlama gelirse, Vital'nun, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, uyuşmazlık çözümlenene dek, adı geçen kurum ve kuruluşların talepleri, eylemleri, kararları doğrultusunda ve yine 3. kişi ve kurumlardan yapılan hak ihlali iddiaları halinde alan adını kontrol altına almak, değiştirmek, askıya almak, erişimi engellemek, içeriği yayından çıkartmak, URL engellemek de dahil olmak üzere teknik olarak mümkün olan tüm tedbirleri alabileceği gibi ve/veya temlik etmek gibi her hangi bir fiili gerçekleştirebilir. 5651 Sayılı Kanun kapsamında ve ilgili kanun uyarınca oluşan içtihatlar dikkate alındığında, Vital'nun hukuka aykırı içerik bakımından bir sorumluluğunun bulunmadığını Müşteri bilmekle birlikte, yine aynı kanun uyarınca 3. Kişi ve kurumlar tarafından iletilen hak ihlalleri bakımından Vital'nun bir ihtilaf çözme yetkisi olmadığını da kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu bağlamda, kanun uyarınca, 3. Kişi ve kurumlardan hak ihlali iddiasının Vital'ya iletilmesi halinde, Vital tarafından ilgili hak sahibinin tespit edilmesi bakımından bir imkânı bulunmadığını ve bu sebeple önleyici tüm tedbirlere başvurma hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Vital tarafından 3 kişi ve kurumlar tarafından iletilen tüm hak ihlali iddialarında iddianın gerçekliği araştırılmaksızın hizmet sözleşmesinin sonlandırılması, ilgili alan adının transferinin engellenmesi, erişimin engellenmesi, hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici ve kalıcı mahiyette gerekli görülen tüm tedbir ve önlemlerin alınması hakkı saklıdır. Bu gibi bir durumda, Müşteri Vital'nun yerine getirdiği herhangi bir bildirim veyahut eylemden dolayı ona sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul etmektedir. Vital hak ihlali iddiaları bakımından 6769 sayılı kanun uyarınca yapılan bildirimlerde iddianın gerçekliğini araştırmakla yükümlü olmadığı gibi, bu sebeple Müşteri tarafından her ne nam ve hesap altında olursa olsun Vital'ya bir zarar iddiasında bulunulamaz.
Müşteri tarafından alınan hizmetin satın  alınabilmesi için tüm bu şartlara Müşteri tarafından uyulması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş olup, Müşteri tarafından bu şartlar gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.


6. ALAN ADLARININ DEVRİ; YENİDEN SATIŞ UYGULAMALARI

Eğer Müşteri, herhangi bir alan adını devrederse, Vital'nun Alan Adı Transfer Sözleşme'sinde belirtilen şartlara ve prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir. Alan Adı Transfer Sözleşmesinin son hali Vital'nun internet sitesi üzerinden görülebilir.

Müşterinin üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, müşteri, Vital'nun, ICANN nezdinde akredite bir kayıt kuruluşu olduğunu ve esasen Vital'nun sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile Vital aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul etmektedir. Nitekim bu sebeple, ICANN kurallar bütünü ile WIPO nezdinde yapılan alan adı ihtilaflarına ilişkin şikayetler bakımından verilen hakem/hakem heyeti kararlarına Müşteri derhal uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Vital tarafından talep edilmeyen ilave şart ve kayıtlar bakımından, müşteri, bu kayıt ve şartların Vital'nun Alan Adı Kayıt Sözleşmesi ve Yetkili Kayıt Operatörü tarafından benimsenmiş iş prosedürleri ve politikaları ile çelişmeyeceğini kabul etmektesiniz.

MÜŞTERİ, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır.

Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi müşteriye ulaştıktan sonra Müşteri iki (2) işgünü içinde bu bilgiyi Vital'ya sağlayacak, böylece Vital'da kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir. Müşteri'nin anılan bilgiyi yenilememesinden kaynaklanan sorumluluk Müşteri'ye aittir.

7. HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI; SÖZLEŞME İHLALİ

Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir.

i. Vital tarafından sağlanan hizmetlerden herhangi birisini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen herhangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır.

ii. Herhangi bir alan adı kaydınız ICANN'in ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü'nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN'in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen herhangi bir Vital prosedürü gereğince, (a) herhangi bir alan adının kaydı sırasında kayıt operatörü ya da Vital tarafından hataların düzeltilmesi (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır.

Müşteri'nin, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına ayrıca Vital tarafından belirlenen her hangi bir Vital kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve Vital'nun bu tip bir ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak (örn. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri Vital'ya on (10) işgünü içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, Vital müşterisi ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında müşteriye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol Müşterilere bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, müşterinin alan adlarının iptali ve Vital tarafından Müşterilere sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi, durdurulması veya iptal edilmesi nedeniyle müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

8. HİZMETLERİN KISITLANMASI; REDDETME HAKKI

Müşteri, Vital tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç vb için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul etmektedir:

• İstenmeyen e-mail iletimi (spam) ve • Vital tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.)

Eğer, müşteri alan adını, alan adı sunucularını (DNS) Vital Serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da Vital üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, Vital'nun DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. Müşteri, Vital'nun sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Server hack'leme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçlar yasaktır. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, Vital'nun bu alan adını devre dışı bırakma ve hizmeti süresiz durdurma hakkı saklıdır.

Müşteri, Vital'nun, takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, Vital, kendi takdiri ile ve müşteriye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, Vital alan adının kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır:

• üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler
• 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar
• nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler
• haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler
• üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler
• küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler.

Her ne kadar Müşteri Vital'nun bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak Vital'ya yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de Vital'nun bir alan adını, spamle veya ahlaki açıdan sakıncalı aktivitelerle bütünleşik olmasından dolayı sildiği durumlarda, geri ödeme yapılmaz. VİTAL'nun 3. Kişilerin hukuka aykırı içerik ve/veya eylemler içeren alan adı iddiası ve şikayetinde anılan alan adı bakımından VİTAL'nun teknik imkan dahilinde tüm tedbir yöntemlerine başvurma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ bu sebeple bir hak ihlali yaşadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


9. BÜTÜN KAYITLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Müşteri, Üst Sınıf alan Kayıtları ve İkinci Sınıf Alan Kayıtları gibi, ama bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, bir alan kaydı satın aldıktan sonra her bir Kayıt için, ulusal ve uluslararası tüm sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir.